WWW.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Страницы:     | 1 | 2 ||

«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ Кафедра истории и культурологии ...»

-- [ Страница 3 ] --

Засценак – паселішча, якое ўзнікала на краях поля пасля валочнай памеры (гэтыя ўчасткі здаваліся ў арэнду дробнай шляхце).

Мястэчка (агульнаславянскае места – горад) – своеасаблівая форма паселішча, прамежкавая паміж горадам і вялікім сялом, вскай, сфарміравалася ў XIV – XVI стст. у Вялікім княстве Літоўскім.

Пагост – спачатку пастаялы двор, дзе часова спыняліся князь і іншыя асобы, у XI – XVI стст. – цэнтр сельскай абшчыны з царквой і могілкамі.

Рамяство – вытворчасць прамысловых вырабаў уручную з выкарыстаннем механічных прылад і інструментаў, майстэрства ўмелых рук (старажытнарускае рукамясло).

Промыслы – падсобная ў сельскай гаспадарцы вытворчасць, якая ўключае рамствы і іншыя неземляробчыя заняткі.

Строі – лакальныя разнавіднасці адзення, якія ўвасабляюцца ў тэхніцы выканання, у спосабе нашэння прадметаў адзення, у характары арнамента.

Сядзіба – пабудовы сялянскага двара разам з зямельным участкам.

Сяло – спачатку загарадная княжацкая сядзіба, потым – цэнтр вотчыны ці мантка, тэрытарыяльна-адміністрацыйны цэнтр, у XVIII – XIX стст. – часта цэнтр воласці.

Фальварак – невялікае паселішча (1–5 двароў), размешчанае непадалку ад мантка (спачатку так называлі феадальную гаспадарку, якая вырошчвала хлеб на продаж).

Тэма 10. БЕЛАРУСКАЯ КУЛЬТУРА Ў КАНТЭКСЦЕ

СУСВЕТНАЙ КУЛЬТУРЫ

Заняткі 1.

1. Станаўленне беларускай культуры і яе росквіт ў Вялікім княстве Літоўскім.

2. Беларуская культура XVII – XVIII стст. Асветніцтва і яго асаблівасці на Беларусі.

Гістарычны шлях станаўлення і развіцця беларускай культуры – складаны і супярэчлівы. На гэтым шляху былі перыяды сапраўднага ўздыму – “залаты век”, але здаралася і такое, што само яе існаванне было праблематычным. Пры разглядзе дадзенай тэмы трэба звярнуць увагу на тое, што ў й асвятляецца не толькі адно вялікае пытанне, а цэлы комплекс праблем, прысвечаных асноўным аспектам развіцця беларускай культуры на розных гістарычных этапах.

1-е пытанне. Станаўленне беларускай культуры і яе росквіт у Вялікім княстве Літоўскім.

Вывучэнне першага пытання патрабуе прасачыць шлях станаўлення і развіцця беларускай культуры з часоў старажытнасці да яе росквіту ў ВКЛ. Асвятленне праблемы мэтазгодна пачаць з аналізу культурных традыцый балцкіх і усходнеславянскіх плямн, першых дзяржаў-княстваў на тэрыторыі Беларусі (Полацкага, Тураўскага, Смаленскага і інш.) і іх дасягненняў. На канкрэтных прыкладах праілюструйце росквіт раннефеадальнай культуры беларускіх княстваў у ІХ – першай палове ХІІІ стст. у развіцці пісьменнасці і адукацыі, манументальнай архітэктуры (полацка-віцебская, гродзенская, смаленская школы дойлідства), выяўленчага і дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва. Пры гэтым неабходна адзначыць крыніцы фарміравання самабытнасці нашай культуры, а, менавіта, 1) фальклор як сродак захавання нацыянальных традыцый; 2) царква праваслаўная як носьбіт візантыйскіх традыцый і каталіцкая – як правадыр заходнееўрапейскай культуры.

Варта падкрэсліць, што важную ролю ў развіцці культуры тагачаснага перыяду адыгралі выдатныя беларускія асветнікі:

Еўфрасіння Полацкая, Кірыла Тураўскі, Аўрамій Смаленскі, Клімент Смаляціч, спадчына якіх да нашых дзн застаецца невычэрпнай крыніцай духоўнасці беларускага народа.

Для аб’ектыўнага аналізу развіцця беларускай культуры ў ВКЛ неабходна, па-першае, разгледзець праявы новай культуры і светапогляду ў розных сферах чалавечага жыцця: развіцц адукацыі, летапісання, справаводства, цікавасць да спадчыны антычнай культуры; заснаванне кнігадрукавання і распрацоўка беларускай літаратурнай мовы; філасофіі і грамадскага жыцця, дзе абуджалася цікавасць да рэчаіснасці, чалавека, абгрунтоўвалася ідэя аб свабодзе чалавечай думкі (Ф.Скарына, М.Гусоўскі, С.Будны, М.Сарбеўскі);

літаратуры, драматургіі, дзе пад уплывам ідэй Рэфармацыі і гуманізма ўзнікла палемічная публіцыстыка (М.Сматрыцкі, Л.Карповіч, А.Філіповіч і інш.), мемуарныя жанры, гумарыстычныя творы;

архітэктуры і жывапісу.

Па-другое, мэтазгодна спыніцца на дзейнасці найбольш выдатных прадстаўнікоў беларускага Адраджэння, вызначыўшы пры гэтым перадумовы яго фарміравання (складванне ўстойлівых культурных сувязяў з Захадам; наяўнасць магдэбургскага права і законнасці (Статуты ВКЛ) і інш.). Асобна выявіце асаблівасці беларускага Рэнесансу (адсутнасць у эканоміцы яскрава выяўленых капіталістычных адзнак; сутыкненне “усходняга” і “заходняга” паходжання культурна-ідэалагічных і рэлігійна-царкоўных тэндэнцый;

стварэнне духоўнай культуры беларускай народнасці ў складзе шматнацыянальнай і шматрэлігійнай дзяржавы – ВКЛ, а потым Рэчы Паспалітай).

Мэтазгодна падкрэсліць выключную ролю ў развіцці тагачаснай беларускай культуры выдатных прадстаўнікоў эпохі Адраджэння на Беларусі – Францыска Скарыны, Міколы Гусоўскага, Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага. Падумайце, чаму дзейнасць гэтых асветнікаў не страціла актуальнасці і зараз. Звярніце ўвагу таксама на тое, што ў першай палове ХІV ст. адбываецца канчатковае фарміраванне асноўнага кампанента беларускай культуры – мовы, якая была прызнана найвышэйшай духоўнай каштоўнасцю і атрымала статус дзяржаўнай.

Адметнай з’явай у развіцці рэнесанснай культуры ВКЛ было станаўленне беларускай іканапіснай школы ў XV – XVI стст. Менавіта ў гэты час, засвоіўшы візантыйскую традыцыю, іканапісцы Беларусі набылі свой індывідуальны стыль (шырокае выкарыстанне дэкаратыўна-пластычных сродкаў; спалучэнне заходнееўрапейскага уплыву з візантыйска-старажытнакіеўскай асновай, што праяўлялася ў дакладнай святлоценявой мадэліроўкі фігур і ва ўмоўна трактаваным фоне; рэльефны, у большай ступені звязаны з агульнай кампазіцыяй твора арнамент; выкарыстанне не толькі кананічных твараў, але і мясцовага тыпажу).

Напрыканцы вывучэння дадзенага пытання зрабіце вывад аб укладзе беларускага Рэнесанса ў агульнаеўрапейскую культуру.

2-е пытанне. Беларуская культура XVII – XVIII стст. Асветніцтва і яго асаблівасці на Беларусі.

Пачынаючы вывучэнне другога пытання, неабходна засяродзіць ўвагу на аналізе ўмоў, у якіх развівалася ў гэты час беларуская культура (паланізацыя і каталіцкая экспансія; закрыцц праваслаўных і пратэстанцкіх школ і тыпаграфій; спусташальныя войны). Варта адзначыць, што гэта абмяжоўвала нацыянальны характар культуры беларусаў, пазбаўляла яе глебы для свайго развіцця і ўдасканалення.

Асобна неабходна падкрэсліць полілінгвістычны характар культуры Беларусі XVII – XVIII стст. Найбольш яскрава дадзеныя з'явы знайшлі адлюстраванне ў пазначаны перыяд ў развіцці асветы (адкрыцц Віленскай езуіцкай акадэміі, езуіцкіх калегіумаў, брацкіх, уніяцкіх і іншых навучальных устаноў манаскіх ордэнаў).

Разам з тым неабходна падкрэсліць, што ў XVII – XVIII стст.

назіраецца ўзбагачэнне беларускай культуры ідэямі Захаду, дзе ўкараніліся працэсы так званага Асветніцтва (вера ў неабмежаваныя магчымасці ўдасканалення чалавечай прыроды, у рэальнасць перабудовы існуючага парадку на разумных пачатках з наяўнасцю палітычнай свабоды і грамадзянскай роўнасці). Мэтазгодна выявіць асноўныя праблемы эпохі Асветніцтва (пытанне аб месцы дзяржавы ў эканоміцы, аб месцы і прызначэнні чалавечай цывілізацыі, праблема адносін дзяржавы і асобы) і прааналізаваць дзейнасць носьбітаў ідэй асветніцтва на Беларусі – Казіміра Лышчынскага, Іллі Капіевіча, Феафана Пракаповіча і інш.

Асобна пажадана спыніцца на выяўленні асаблівасцей беларускага Асветніцтва (істотны ўплыў ідэй французскіх асветнікаў; фізіякратызм як тэарэтычная аснова рэфармавання грамадства Рэчы Паспалітай;

сацыяльны склад праваднікоў ідэй асветніцтва).

У другой частцы пытання варта прасачыць уплыў асветніцкіх ідэй на развіцц адукацыі (стварэнне Адукацыйнай камісіі, пераўтварэнне Віленскай акадэміі ва ўніверсітэт, адкрыцц прафесійных школ, што спрыяла набыццю спецыяльных ведаў у розных сферах жыцця грамадства і інш.); выяўленчага мастацтва (узмацненне ў іканапісе народнай асновы і рэалістычных тэндэнцый (іконы “Тройца старазаветная”, “Маці Боская Замілаванне” (1644), “Нараджэнне Маці Боскай” Пятра Яўсеевіча з Галынца Магілўскага рана і інш.));

архітэктуры (узаемадзеянне заходнееўрапейскіх уплываў з візантыйскімі і мясцовымі традыцыямі, што знайшло адлюстраванне ў нацыянальнай разнавіднасці беларускага барока (касцл езуітаў у Нясвіжы, уніяцкі Сафійскі сабор у Полацку, царква ў Беразвеччы пад Глыбокім і інш.), спалучэнне рысаў розных мастацкіх стыляў (Слуцкая і Магілўская царква – элементы народнага дойлідства і стыляў барока, позняга класіцызму, Шумакоўская Спаса-Праабражэнская царква (Брэсцкі ран) – рысы готыкі і рэнесансу і інш.); развіцц садова-паркавага мастацтва і архітэктурных форм (Мірскі парк (Карэліцкі ран), Шчорсаўскі парк (Навагрудскі ран) і інш.) Завяршаючы разгляд дадзенага пытання, неабходна адзначыць, што галоўным захавальнікам самабытнасці нацыянальнай культуры ў разглядаемы перыяд з'яўляўся беларускі народ, у асяроддзі якога акумуляваліся дасягненні відаў і жанраў народнай культуры, асабліва такіх, як вусная народная творчасць, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, народныя рамствы і промыслы.

Заняткі 2.

1. Развіцц нацыянальнай культуры ў XIX – пачатку XX стст.

2. Беларуская сучасная культура: асноўныя рысы і тэндэнцыі.

1-е пытанне. Развіцц нацыянальнай культуры ў XIX–пачатку XX стст.

Разглядаючы праблемы развіцця нацыянальнай культуры ў ХІХ– пачатку ХХ стст., звярніце ўвагу, як далучэнне беларускіх зямель да Расійскай імперыі паўплывала на стан беларускай культуры. Разам з тым важна адзначыць, што менавіта народная культура і старабеларуская традыцыя сталі асноўнымі крыніцамі нацыянальнага адраджэння ў пазначаны перыяд.

Асобна мэтазгодна прааналізаваць станаўленне беларускай літаратуры, прадстаўнікі якой звярталіся да жыцця народа, яго звычаяў, побыту (Я. Чачот, Я. Баршчэўскі, Ф. Багушэвіч і інш.), навуковага беларусазнаўства (І. Насовіч, браты Тышкевічы, А. Кіркор і інш.), нацыянальнага друку (газеты “Наша Доля”, “Наша Ніва”) і норм сучаснай беларускай літаратурнай мовы (Я. Купала, Я. Колас, А. Гарун, М. Гарэцкі і інш.).

Для дэталвага аналізу на семінарскім занятку па дадзенай тэме вынесены два аспекты культурнага развіцця Беларусі ХІХ – пачатку ХХ стст.

1. Вытокі і развіцц беларускага тэатра.

2.Фарміраванне нацыянальнай жывапіснай школы.

1. Разгляд праблемы станаўлення і развіцця беларускага тэатра пажадана пачаць з вызначэння і характарыстыкі асноўных этапаў яго эвалюцыі: 1) каляндарныя і сямейна-бытавыя абрады і святы, карагоды і гульні, на аснове якіх пазней склалася мастацтва народных акцраў – скамарохаў; 2) народны лялечны тэатр батлейка; 3) школьны тэатр, гарадскія і прыватныя тэатры. Мэтазгодна праналізаваць дзейнасць найбольш вядомых з іх (тэатр М.К. Агінскага ў Слоніме, Нясвіжскі тэатр Радзівілаў, тэатр прыватнай антрэпрызы канца XVIII – першай пал. ХІХ стст. і інш.). Асобна звярніце ўвагу на станаўленне беларускага музычнага тэатра (так званыя беларускія вечарынкі, першая беларуская трупа Ігната Буйніцкага, што паклала пачатак развіццю прафесійнага беларускага тэатра). Падумайце над пытаннямі абмежавання дзейнасці беларускага тэатра ў Расійскай імперыі, прычын паступовай русіфікацыі тэатральнага мастацтва.2. Асобнае месца ў культуры Беларусі першай паловы ХІХ ст.

займае выяўленчае мастацтва, у развіцці жанраў і формаў якога ў гэты час назіраюцца значныя якасныя і колькасныя зрухі. Пры гэтым варта падкрэсліць выключную ролю ў гэтым працэсе Віленскай школы жывапісу. На канкрэтных прыкладах (творчасць Я. Дамеля, В. Ваньковіча, В. Дмахоўскага, Н. Орды, І. Хруцкага, І. Аляшкевіча і інш.) неабходна праілюстраваць фарміраванне ў першай палове ХІХ ст.

нацыянальнай жывапіснай школы, вызначыць асноўныя жанры (пейзажны і партрэтны і інш.) выяўленчага мастацтва.

Разглядаючы праблему развіцця беларускага жывапісу ў другой палове ХІХ ст., мэтазгодна падкрэсліць, што пад уплывам рускага рэалізму творчасць беларускіх мастакоў набывае яўна выяўлены сацыяльны характар. З'яўляюцца і атрымліваюць шырокае распаўсюджанне новыя жанры выяўленчага мастацтва: гістарычны (К.Д.Альхімовіч, Я. Манюшка, І.П.Трутнеў) і бытавы (Н.Ю.Сілівановіч, Д.Баркоўскі, У.Дмахоўскі, пазней Ю. М. Пэн, Я. М. Кругер);

атрымліваюць далейшае развіцц пейзажны (браты Гараўскія, М.А.Атрыганьеў, В.К.Бялыніцкі-Біруля і інш.) і партрэтны (Б.Русецкі, А.Ромер, Э.Паўловіч і інш.) жанры.

Прасачыце, як на працягу ХІХ – першай паловы ХХ стст. мяняліся стылі, у якіх працавалі мастакі: ад класіцызму і рамантызму ў першай палове ХІХ ст. да рэалізму ў другой палове ХІХ ст. – першай палове ХХ ст.

2-е пытанне. Беларуская сучасная культура: асноўныя рысы і тэндэнцыі.

Апошняе пытанне семінара прысвечана актуальным праблемам развіцця і функцыяніравання сучаснай беларускай культуры. Дарэчы пад сучаснай культурай разумеецца яе цяперашні стан, ус тое, што адносіцца да перыяду 90-ыя гады ХХ ст. – пачатак ХХІ ст. Разгляд пытання мэтазгодна пачаць з агульнай характарыстыкі змен, што адбыліся ў нашым грамадстве напрыканцы 80-х гадоў і іх уплыву на развіцц культуры (дэмакратызацыя ўсіх сфер і ўзроўняў грамадскага жыцця, сцвярджэнне новага мыслення ў працэсе ўзаемадзеяння культур Усходу і Захаду, пераасэнсаванне ідэйна-эстэтычных прынцыпаў культуры і ролі культурнай спадчыны). Аналізуючы працэсы, якія адбываліся ў культурным жыцці суверэннай Рэспублікі Беларусь, пажадана выдзеліць накірункі, якія прадвызначылі перспектывы культурнага развіцця на бліжэйшы перыяд (пашырэнне граніц мастацкага асваення рэчаіснасці, уключэнне ў кантэкст сучаснай культурнай прасторы духоўнай спадчыны раней забытай, дэмакратызацыя культурнага жыцця, дзейнасці мастацкіх устаноў, творчых саюзаў і г.д., перагляд адносін да рэлігіі і звязанне пытанняў веры з духоўнасцю нашага грамадства, спроба перавесці развіцц культуры на заканадаўчую аснову). Дзеля аргументацыі выдзеленых накірункаў варта звярнуцца да аналізу сутнасці і значэння асноўных законаў па развіццю нацыянальнай культуры, прынятых у апошнія гады ў Рэспубліцы Беларусь: “Аб культуры ў Беларускай ССР”, “Аб мовах у Беларускай ССР”, “Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь”,, “Аб ахове і выкарыстанні помнікаў гісторыі і культуры ў Рэспубліцы Беларусь”,” Аб святах ў Рэспубліцы Беларусь”, “Аб свабодзе веравызнанняў і рэлігійных арганізацыях” і інш.

Пры гэтым неабходна падкрэсліць, што развіцц беларускай духоўнасці і нацыянальнай свядомасці залежыць ад шэрагу фактараў.

Пры гэтым важнае месца займаюць сістэма адукацыі, літаратура і мастацтва. Асобна праналізуйце асноўныя рысы рэформы агульнаадукацыйнай школы і змены, якія адбыліся ў сістэме вышэйшай адукацыі і навуковай сферы у апошні час; дасягненні сучаснай беларускай культуры ў галіне літаратуры, мастацтва, навукі.

Назавіце імны сучасных беларускіх пісьменнікаў, мастакоў, кампазітараў, навукоўцаў і г.д. Звярніце ўвагу таксама на тое, што 2007 г. аб’яўлены годам святкавання 125-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа.

Падсумоўваючы вынікі, пажадана вызначыць асноўныя накірункі міжнароднай дзейнасці Рэспублікі Беларусь у галіне культуры (інтэграцыя ў міжнародную навуковую супольнасць; супрацоўніцтва па чарнобыльскіх праблемах; абмен дасягненнямі культуры;

пашырэнне міжнародных сувязяў вышэйшых навучальных устаноў Беларусі; умацаванне кантактаў з беларускай дыяспарай за мяжой) і яе дасягненні ў гэтай галіне.

Л і т а р а т ур а : [1,6,9,11,12,13,18,31,32,41,42,43,45,50,51,54].

1. Якім чынам прыняцце хрысціянства паўплывала на развіцц беларускай культуры XI – XIII стст.? У чым своеасаблівасць беларускага Адраджэння?

2. Вызначце адметныя рысы беларускага іканапісу.

3. У якім становішчы апынулася беларуская культура ў Рэчы Паспалітай?

4. У чым праявіліся асаблівасці асветніцтва ў Беларусі?

5. Што такое “інтэрмедыі”?

6. Калі з’явіўся першы беларускі прафесійны тэатр?

7. Назавіце асноўныя жанры мастацкай творчасці Беларусі канца XIX – пачатку XX стст.

8. Якія новыя дасягненні беларускай культуры вы ведаеце?

9. Як можна ахарактарызаваць сучасны стан культуры Беларусі?

Слоўнік асноўных тэрмінаў і паняццяў Абраз, ікона (грэч. eikon – «выява, вобраз») – у хрысціянскай царкве выява Хрыста, Маці Боскай, апосталаў, святых, асобных сцэн з Бібліі. Абразы пішуцца на дошках, палатне, радзей на металічных пласцінах па вызначаных правілах (канонах) тэмпернымі ці алейнымі фарбамі.

Адраджэнне (Рэнесанс, франц. renaissance) – эпоха ў развіцці італьянскага, а затым і усяго еўрапейскага мастацтва XIV – XVI стст.

У аснове назвы – думка тагачасных мастакоў аб адраджэнні антычных форм, ідэалаў, традыцый.

Адзігітрыя (грэч. odegon – «пуцяводны», ад назвы канстанцінопальскага манастыра) – у візантыйскім мастацтве іканаграфічны тып паказу Маці Боскай з паднятай для багаславення правай рукой і з немаўляткам Ісусам на левай (дамангольскі варыянт у старажытнарускім жывапісе).

Асветніцтва – грамадска-палітычная плынь, прадстаўнікі якой прапаведавалі прыярытэт асветы, навукі і свядомасці ў жыцці асобы, грамадства і дзяржавы.

Батлейка (ад Betleem польская назва г. Віфлеема, паводле біблейскага міфа – месца нараджэння Хрыста) – беларускі народны лялечны тэатр. Вядомы з XVI ст.

Брацтвы – нацыянальна-рэлігійныя арганізацыі беларускага і украінскага праваслаўнага насельніцтва ў канцы XVI – XVIII стст.

Гуманізм (лац. humanus – «чалавечы, чалавечны») – сістэма светапогляду, кірунак філасофскай і грамадска-палітычнай думкі, паводле якіх чалавечая асоба ў яе гарманічных суадносінах з народам, нацыяй і грамадствам есць найвышэйшая каштоўнасць сацыяльнага быцця і культуры.

Дыяспара беларуская (грэч. diaspora – «рассейванне») – сталае, доўга тэрміновае ці часовае пражыванне значнай часткі народа (этнічнай супольнасці) па-за дзяржавай (гістарычнай тэрыторыяй) свайго паходжання.

“Замілаванне” (грэч. Eleusa – «Міласцівая») – тып, схема выяўлення ў абразах Маці Боскай з дзіцем, адпаведна якой галава Хрыста датыкаецца да галавы Маці.

Інтэрмедыя (лац. intermedius – «знаходзіцца пасярэдзіне, прамежкавы») – кароткая камедыйная сцэнка, якая выконваецца паміж дзеямі ці ў канцы п’есы.

Нацюрморт (франц. nature morte, італ. natura morta – літаральна «мертвая натура») – жанр выяўленчага мастацтва, у творах якога адлюстроўваюцца прадметы, арганізаваныя ў групу па вызначальнаму адзінству (форма прадметаў, іх прызначэнне, колер, фактура і г.д.).

Партрэт (франц. portrait) – выяўленне чалавека або групы людзей, якія існуюць ці існавалі ў рэчаіснасці, адзін з жанраў выяўленчага мастацтва.

Пейзаж (франц. paysage; pays – «карціна, мясцовасць») – жанр выяўленчага мастацтва (ці асобны твор), у якім асноўным прадметам выяўлення з’яўляецца натуральная або пераўтвораная чалавекам прырода.

Рэфармацыя (лац. Reformation – «пераўтварэнне, выпраўленне») – разнародны грамадска-палітычны і ідэалагічны рух у Заходняй Еўропе XVI ст., скіраваны галоўным чынам супраць каталіцкай царквы;

рэлігійныя пераўтварэнні, якія прывялі да ўзнікнення пратэстантызму.

На Беларусі рэфармацыйны рух атрымаў пашырэнне з першай паловы XVI ст.

Школьны тэатр – тэатр пры духоўных вучэбных установах (у акадэміях, брацкіх школах, калегіумах). У Беларусі існаваў у XVI – XVIII стст.

Фізіякратызм (грэч. phisis – прырода, kratos – сіла, сіла прыроды) – эканамічная плынь у філасофіі, прыхільнікі якой прызнаюць сапраўднай крыніцай багацця зямлю, а сапраўднай прадукцыйнай працай – земляробства.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Духовные ценности и их специфика.

2. Общечеловеческие ценности и их роль в культуре.

3. Культура и природа.

4. Культура и общество.

5. Культура и религия.

6. Становление понятия культуры; его современные толкования.

7. Глобальные экологические проблемы и общечеловеческие ценности.

8. Культуры социальных общностей: элитарная, массовая, маргинальная.

9. Приоритеты духовной культуры Востока и Запада.

10. Язык и культура.

11. Основные теории возникновения культуры.

12. Основные закономерности развития культуры.

13. Психологические концепции культуры З. Фрейда, К.-Г. Юнга, Э. Фромма.

14. Концепции локальных культур О. Шпенглера и А. Тойнби.

15. Западная и восточная культуры и их взаимодействие в современном мире.

16. Развитие взглядов на цивилизацию, ее взаимоотношения с культурой.

17. Н. Данилевский о культурно-исторических типах цивилизаций.

18.Типология как научный метод. Критерий типологизации культур.

19.Влияние научно-технического процесса на материальную и духовную культуру.

20. Массовая и элитарная культура.

21. Молодежная субкультура.

22. Место культуры Беларуси в европейском социокультурном пространстве.

23. Научная мысль в древнем Египте: медицина, математика, астрономия.

24. Сословно-кастовая система и ее влияние на культуру Индии.

25. Арабско-исламская культурная традиция: ее истоки и формирование.

26. Культура Древней Японии: общее и особенное.

27. Культура древних обществ Междуречья (Шумеры, Вавилон, Ассирия, Финикия).

28. Мифы древности и их значение для современности.

29. Культура Древнего Китая: научные открытия, изобретения, религия, культовое искусство.

30. Основные периоды в истории античной культуры.

31.Античная драматургия и ее роль в становлении современного театрального искусства.

32.Античное музыкальное искусство.

33.Колизей как выдающееся архитектурное и техническое сооружение Древнего Рима 34.Выдающиеся произведения античности в экспозициях известных современных музеев.

35.Гончарное искусство античности, вазопись.

36. Легенды и мифы Древней Греции.

37. Знаменитые греческие философы: их жизнь и взгляды.

38. Христианство в культуре Древнего Рима.

39. Византия как центр раннесредневековой культуры. Византия и Русь.

40. Этапы становления и развития европейской культуры в эпоху Средневековья.

41. Романский и готический стили средневековой архитектуры.

42. Идеал человека в культуре Возрождения.

43. Тайна женской красоты в живописи Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана.

44. Европейские поэты Возрождения.

45. Античное наследие в культуре Возрождения.

46. Место Ренессанса в мировой культуре.

47. Эпоха Возрождения и религия.

48. Идеал человека в античности, христианском средневековье, Возрождении: сравнительный анализ.

49. Великие гуманисты эпохи Возрождения.

50. Литература Возрождения: отражение основных интуиций эпохи.

51. Г. Галилей – изобретатель, ученый, философ.

52. Свобода духа и рука инквизиции. Процессы над учеными.

53. Научные достижения эпохи Ренессанса в Европе.

54. Развитие философской мысли в Европе эпохи Ренессанса (Т. Кампанелла, Т.Мор и др.).

55. Драматургия и театр европейского Ренессанса (Лопе де Вега, Вильям Шекспир).

56. Изобретение книгопечатания и его значение для развития европейской культуры.

57. Великие географические открытия и их влияние на развитие европейской культуры.

58. Идеи Просвещения в европейской литературе (на примере творчества одного из писателей: Д.Дефо, Дж. Свифта, Вольтера, Шиллера).

59. Отражение революционной деятельности в искусстве Ж. Давида и Э. Делакруа.

60. Философия Просвещения: влияние на западную культуру.

61. Византийская культура; ее влияние в христианском мире.

62.Наука и образование в Византийской культуре.

63.Летописец Нестор и его «Повесть временных лет» о древних славянах.

64.Славянское язычество и его отличительные черты.

65.Русская икона – выдающееся явление древнерусской культуры.

66.Церковное зодчество на Руси. Первые древнерусские храмы.

67.Личность князя Владимира в истории и культуре Руси.

68.Москва – центр русской культуры XV – XVI вв.

69.Культы и верования восточных славян.

70.Искусство книги Древней Руси.

71.Соборы Святой Софии в Киеве, Новгороде и Полоцке.

72.Культура феодальной Византии.

73. Роль христианства в развитии древнерусской культуры.

74. «Слово о полку Игореве» – великое явление древнерусской и мировой культуры.

75. Характерные черты «русского Ренессанса» на рубеже XIX – начала XX вв.

76.Судьбы культуры в условиях тоталитарного режима.

77.Роль М. Ломоносова в развитии русской культуры ХVШ в.

78. Л.Н.Толстой о русской духовной культуре.

79. П.М. Третьяков и его роль в художественной деятельности передвижников.

80. Расцвет музыкального искусства России. Творчество композиторов «могучей кучки».

81.А.С. Пушкин как феномен русской культуры.

82.Ф.М. Достоевский – великий художник мира униженных и оскорбленных.

83.Серебряный век русской культуры: значение для мировой культуры.

84.Творчество Марка Шагала.

85.Казимир Малевич как основоположник супрематизма. «Тайны»

черного квадрата.

86.Идейно-художественный переворот в Латинской Америке и роль монументального искусства.

87.Неоклассика в искусстве Италии и других стран Европы.

88.Искусство тиражной графики в ХХ веке.

89.Эволюция художественных стилей и направлений в русском изобразительном искусстве XIX – начала XX вв.

90.«Троица» Андрея Рублева – шедевр древнерусской иконописи.

91.Архитектурные достопримечательности Несвижа XVI – XVII вв.

92.Идеология Просвещения и особенности ее распространения на Беларуси.

93.Зарождение белорусского этноса и его культуры.

94.Замок в архитектурном ландшафте Великого княжества Литовского.

95.Символика белорусской народной культуры.

96.Белорусские народные игры и их роль в становлении фольклора.

97.Культурное подвижничество Ф.Скорины.

98.Мирский замок – памятник архитектуры мирового значения.

99.Витебская художественная школа: творчество Ю. Пэна, М.

Шагала, К. Малевича.

100. Становление и развитие высшего аграрного образования на Беларуси.

101. Фестивальное творчество в культуре современной Беларуси.

102. Мировоззрение и деятельность С. Полоцкого.

103. Белорусская мода: преемственность традиций.

104. Процессы христианизации на белорусских землях, их истоки, механизмы и значение.

105. Особенности храмового зодчества, иконописи и прикладного церковного искусства на землях Беларуси.

106. История взаимоотношений национальных культур на территории Беларуси.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белорусы / под ред. В.К. Бондарчик. М.: Наука, 1998. 503 с.: ил.

2. Б ы с т р о в а А. Н. Мир культуры (основы культурологии): учеб. пособие / А.Н. Быстрова. М.: ИВЦ «Маркетинг»; Новосибирск: ООО «Изд-во ЮКЭА», 2000. 680 с.

3. Г о р о л е в и ч Т. А. Культура в динамике природы / Т.А. Горолевич. Минск:

ИООО «Право и экономика», 2003. 144 с.

4. З е з и н а М. Р. История русской культуры: учеб. пособие / М.Р. Зезина, Л.В. Кошман, В.С. Шульгин. М.: Высш. шк., 1990. 432 с.

5. И л ь и н а Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. пособие / Т.В. Ильина. М.: Высш. шк., 1983. 317 с.: ил.

6. История мировой культуры: учеб. пособие / под ред. У.И. Розендзальца.

Гродно:ГрГУ, 2004. 182 с.

7. К а р а с ь к о в а О. В. Средние века. Возрождение: учеб. пособие / О.В. Караськова.

СПб.: КОРОНА ПРИНТ, 2003. 416 с.

8. Культура Византии XIII – первая половина XV вв. / под ред. Г.Г. Литаврина. М.:

Наука, 1991. 640 с.

9.Культурология: учеб. пособие / С.В. Лапина и др.; под общ. ред. С.В. Лапиной.

Минск: ТетраСистемс, 2003. 496 с.

10. Культурология: учеб. пособие / под ред. А.Н. Марковой. 3-е изд. М.: ЮНИТИДАНА, 2000. 319 с.

11. Культурология: учеб. пособие / З.А. Неверова и др.; под общ. ред. А.С. Неверова.

Минск: Вышэйш. шк., 2004. 367 с.

12.. Л е в я ш И. Я. Культурология: учеб. пособие / И.Я. Левяш. 3-е изд., Минск:

ТетраСистемс, 2000. 496 с.

1 3. Л ы ч Л. Гісторыя культуры Беларусі / Л.Лыч, У. Навіцкі. Мінск: НКФ “Экаперспектыва”, 1996. 453 с.

14. М а м о н т о в С. П. Основы культурологии: учеб. пособие / С.П. Мамонтов. 3-е изд. М.: Олимп, ИНФРА-М, 2001. 320 с.

15. Мировая художественная культура. ХХ век: словарь / сост. Т.Я. Вазина, Л.В.

Блохина, М.А. Федоровский. Минск: Новое знание, 2005. 374 с.

16. П е т р у х и н ц е в Н. Н. ХХ лекций по истории мировой культуры: учеб. пособие / Н.Н. Петрухинцев. М.: ВЛАДОС, 2001. 400 с.

17. П о л и к а р п о в В. С. Лекции по культурологии / В.С. Поликарпов. М.: Гардарика, Экспертное бюро, 1997. 344 с.

18. Современная Беларусь: энциклопедический справочник. В 3 т. Т.3. Культура и искусство / Минск: Белорусская наука, 2007. 779 с.: ил.

19.Ц і т о ў В. С. Этнаграфічная спадчына. Беларусь: краіна і людзі / В.С. Цітоў. 2-е выд. Мінск: Беларусь, 2001. 208 с.: іл.

20. Ш и р ш о в И. Е. Теория и история культуры. Сокращенный курс: учеб. пособие / И.Е. Ширшов, В.В. Казановский; под общ. ред. И.Е. Ширшова. 2-е изд.Минск: БГЭУ, 2002. 184 с.

21. Я з ы к о в и ч В. Р. Культурология: краткий курс лекций / В.Р. Языкович. Минск, РИВШ, 2005. 152 с.

22. Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука: словарьсправочник / под ред. В.Н. Ярхо. М.: Высш. шк., 1995. 383 с.: ил.

23. Беларускі народны каляндар / аўт.-уклад. А.Ю. Лозка; маст. А.І. Дашкевіч. Мінск:

Полымя, 1992. 205 с.: іл.

24. Беларускія народныя абрады / склад., навук. рэд. Л.П. Касцюкавец. Мінск : Беларусь, 1994. 128 с.

2 5. Б о р з о в а Е. П. История мировой культуры / Е.П. Борзова. СПб.: Лань, 2001.

672 с.

2 6. Г р и н е н к о Г. В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г.В. Гриненко.

М.: Юрайт, 1999. 669 с.: ил.

2 7. Д м и т р и е в а Н. А. Краткая история искусств. Вып. 1. От древнейших времен по XVI век: очерки / Н.А. Дмитриева. Изд.3-е. М.: Искусство, 1985. 319 с.: ил.

28. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев и др.; под ред. Г.М. Боргард-Левина. М.:

Мысль, 1989. 479 с: ил.

2 9. З е р н о в Б. А. Пабло Пикассо против фашизма / Б.А. Зернов. Л.: Знание, 1971.

40 с.

30. История Древнего Рима: учеб. пособие / под ред. В.И. Кузищина. Изд. 3-е. М.:

Высш. шк., 1994. 366 с.: ил.

3 1. К а ч а н о в с к и й В. В. Россия и Западная Европа: история культуры / В.В. Качановский. Минск: ФУА информ, 2001. 238 с.

3 2. К о в а л ь У. І. Народныя ўяўленні, павер’і і прыкметы: даведнік па ўсходнеславянскай міфалогіі / А.І. Коваль. Гомель: Беларускае Агенцтва навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 1995. 180 с.

33. К р ук о ў с к і М. І. Філасофія культуры: уводзіны ў тэарэтычную культуралогію:

вучэб. дапаможнік / М.І. Крукоўскі. Мінск: Універсітэцкае, 2000. 192 с.

3 4. К ул и к о в а И. С. Сюрреализм в искусстве / И.С. Куликова. М.: Наука, 1970.

176 с.

35. Культурология: конспект лекций / авт.-сост. А.А. Оганесян. М.: ПРИОР, 2000.

160 с.

3 6. К ум а н е ц к и й К. История культуры Древней Греции и Рима / К. Куманецкий;

пер с польск. В.К. Ронина. М.: Высш. шк., 1990. 351 с.: ил.

3 7. К ух а р о н а к Т. І. Радзінныя звычаі і абрады беларусаў: канец XIX – XX стст. / Т.І. Кухаронак. Мінск: Навука і тэхніка, 1993. 126 с.

3 8. Л ю б и м о в Л. Д. Искусство Западной Европы: средние века. Возрождение в Италии / Л.Д. Любимов. Изд. 3-е. М.: Просвещение, 1996. 318 с.: ил.

3 9. М а л а х о в Н. Я. Модернизм: критический очерк / Н.Я. Малахов; под ред. В.В.

Ванслова. М.: Изобразит. иск-во, 1986. 152 с.: ил.

40. Мифы народов мира / сост. В.И. Коровин и др. Изд. 3-е. М.: РОСТкнига, 1999.

480 с.

41. Мысліцелі і асветнікі Беларусі: энцыклапедычны даведнік / гал. рэд. Б.І. Сачанка і інш.; маст. Э.Э. Жакевіч. Мінск: БелЭн, 1995. 671 с.: іл.

42. Народная культура Беларусі: энцыклапедычны даведнік / пад агульн. рэд. В.С.

Цітова. Мінск: БелЭн, 2002. 426 с.: іл.

43. Помнікі мастацкай культуры Беларусі эпохі Адраджэння: зб. артыкулаў / рэд.

С.В. Марцэлеў. Мінск: Навука і тэхніка, 1994. 253 с.: іл.

4 4. Р о з и н В. М. Введение в культурологию: учебник / В.М. Розин. М.: ФОРУМ, 1997. 224 с.

4 5. Р э в я к о К. А. Антычная спадчына на Беларусі: манаграфія / К.А. Рэвяко; пад рэд. М.С. Корзуна. Мінск: Веды, 1998. 100 с.

46. С а д о х и н А. П. Мировая художественная культура: учебник / А.П. Садохин.

Изд.2-е. М.: ЮНИТИ, 2006. 495 с.

4 7. С м и р н о в а Е. Д. Средневековый мир в терминах, именах, названиях: словарьсправочник / Е.Д. Смирнова, Л.П. Сушкевич, В.А. Федосик; научн. ред. В.А. Федосик.

Изд. 2-е. Минск: БелЭн, 2001. 383 с.

4 8. С ы с о ў У. М. З крыніц спрадвечных / У.М. Сысоў. Мінск: Вышэйш. шк., 1997.

415 с.

4 9. Т а й л о р Э. Б. Первобытная культура / Э.Б. Тайлор; пер с англ. Д.А. Коропчевского. М.: Политиздат, 1989. 573 с.

5 0. Т к а ч о ў М. А. Замкі Беларусі (XIII – XVII стст.) / М.А. Ткачоў. Мінск: Полымя, 1977. 83 с.

51. Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека. Мінск: Прадстаўніцтва ААН у Рэспубліцы Беларусь, 2000. 30 с.

5 2. Ф е д о с и к В. А. Семь чудес света / В. А. Федосик. Минск: Беларусь, 2002.

416 с: ил.

5 3. Х о р уж е н к о К. М. Мировая художественная культура: структурно-логические схемы / К.М. Хоруженко. М.: ВЛАДОС, 2003. 208 с.: ил.

5 4. Ч а н т ур и я В. А. Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии / В.А. Чантурия. Минск: Полымя, 1986. 240 с.: ил.

5 5. Ч е р н я к В. З. Семь чудес и другие / В.З. Черняк. М.: Знание, 1983. 208 с.: ил.

СОДЕРЖАНИЕ

Т е м а 2. Типология культуры …………………………………………..…................. Т е м а 3. Культура античности

Т е м а 5. Европейская культура эпохи Возрождения (XIV – XVI вв.).……………… Т е м а 9. Традыцыйная культура беларусаў…………………………………................ Т е м а 1 0. Беларуская культура ў кантэксце сусветнай культуры……………………

Страницы:     | 1 | 2 ||
 Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЛИАЛ УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ Н.Х. КУРЬЯНОВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА Специальность: 110305.65 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции ДИМИТРОВГРАД 2009 УДК 664 (075) ББК 36.92 Л25 Рецензенты: кандидат ветеринарных наук, доцент УГСХА Светлана Васильевна...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова Кафедра воспроизводства лесных ресурсов ЭКОЛОГИЯ Учебно-методический комплекс по дисциплине для студентов специальности 270102.65 Промышленное и гражданское строительство всех форм обучения Самостоятельное учебное...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова (СЛИ) Кафедра электрификации и механизации сельского хозяйства МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ Учебно-методический комплекс по дисциплине для студентов специальности 110302 Электрификация и...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УЧЕБНАЯ МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА Методические указания по выполнению программы практик при подготовке дипломированных специалистов специальности 130306 Прикладная геохимия, петрология, минералогия направления 130300 Прикладная геология УХТА 2008 УДК [549:620.163 + 552.22](076.5) К 75 Кочетков, О.С. Учебная минералого-петрографическая практика [Текст]: метод. указания / О.С. Кочетков, Е.Г....»

«ОбществО  ИсторИя И совреМеННость УДК 947 ББК 63.3(2)51 в.Н. Кузнецов ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА) Дана периодизация процесса модернизации Российской империи в XIX в. На примере Северо-Западного района России рассматриваются основные факторы, субъекты, особенности и противоречия модернизации в экономической и социокультурной сферах общественной жизни. Ключевые слова: историография, теория модернизации,...»

«ЕСМУХАНБЕТОВ ДАНИЯР НУРИДИНОВИЧ Продуктивно-биологические качества алтайских маралов в Заилийском Алатау (Северный Тянь-Шань) 06.02.09 – звероводство и охотоведение диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук Научный руководитель : д.б.н. В.О. Саловаров Иркутск, 2013 ВВЕДЕНИЕ 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 1.2....»

«Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь Республиканское унитарное предприятие Белгипролес Научно-техническая информация в лесном хозяйстве Выпуск № 7 МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ ПО СПОСОБАМ И СРОКАМ ПОСЕВА СЕМЯН В ПИТОМНИКЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ В ЛЕСООХОТНИЧЬЕМ ХОЗЯЙСТВЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОХРАННОСТИ И ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ПОДРОСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИЙ ПОСТЕПЕННЫХ РУБОК Минск, 2007 1 СОДЕРЖАНИЕ I Методические указания по способам и срокам посева...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИСТИТУТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАДИОЛОГИИ И АГРОЭКОЛОГИИ (ГНУ ВНИИСХРАЭ) МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В АГРАРНОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ Обнинск-2007 УДК УДК 574:577.391 Методика разработана в ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии РАСХН...»

«1 Министерство образования и науки Российской Федерации Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова (СЛИ) Кафедра Электрификация и механизация сельского хозяйства Системы автоматизированного проектирования Учебно-методический комплекс дисциплины для студентов специальностей 190601 Автомобили и автомобильное...»

«Министерство образования и науки Украины Севастопольский национальный технический университет МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к расчетно-практическому занятию по дисциплине Основы экологии Определение размеров ущерба, обусловленного загрязнением земельных ресурсов, вследствие нарушения природоохранного законодательства Украины для всех специальностей дневной и заочной форм обучения Севастополь Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)...»

«ФГБОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия Научно-исследовательский инновационный центр микробиологии и биотехнологии Ульяновская МОО Ассоциация практикующих ветеринарных врачей АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ Материалы V-й Всероссийской (с международным участием) студенческой научной конференции 25 – 26 апреля 2012 года Ульяновск – 2012 Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии УДК 631 Актуальные проблемы инфекционной...»

«ФГБОУ ВПО Тувинский государственный университет ЕЖЕГОДНИК – 2011 Кызыл – 2011 г. УДК 378 (058) ББК 74.58 я 2 Т 93 Тувинский государственный университет: Ежегодник – 2011 / Под ред. С.О. Ондара. - Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2011. – 135 с. – 100 экз. Книга представляет собой краткое изложение информации об основных событиях, произошедших в 2011 г. на факультетах, в научных и учебно-научных подразделениях, входящих в структуру университета. Ежегодник содержит большое количество статистических и...»

«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. Ломоносова ФГУ СЕВЕРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО ХОЯЙСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОСССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ с международным участием СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИТУНДРОВЫХ ЛЕСОВ 4 - 9...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА. Программа изучения дисциплины и контрольная работа для студентов-заочников Методические рекомендации Москва 2009 1 УДК 631.3 (075.8) Рецензенты: Профессор кафедры тракторов и автомобилей, председатель методической комиссии факультета...»

«ФИТОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УДК 581.526.552 (477.60) А.З. Глухов, А.И. Хархота, С.И. Прохорова, И.В. Агурова СТРАТЕГИИ ПОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ В ТЕХНОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ популяция, стратегия, техногенные экосистемы Введение Проблема антропогенного воздействия на окружающую природную среду на сегодня остается актуальной и приобретает новые акценты в связи с остротой задач сохранения фиторазнообразия в условиях техногенеза. В период глобального загрязнения и преобразования биосферы под влиянием...»

«Государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Иркутский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения России И. А. Мурашкина, В. В. Гордеева, И. Б. Васильев Дозирование в технологии лекарственных форм Учебное пособие Иркутск ИГМУ 2012 УДК 615. 015. 3 (075.8) ББК 52.817я73 М91 Рекомендовано ФМС фармацевтического факультета ИГМУ для самостоятельной работы студентов фармацевтического факультета заочной формы обучения при изучении...»

«Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет КАТАЛОГ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Под редакцией А. И. Трубилина Краснодар 2013 УДК 316.422:303.4(083.8) ББК 78.37 К29 Редакционный совет: Председатель: А. И. Трубилин Заместитель председателя: Ю. П. Федулов Ответственный редактор: Е. В. Труфляк Ч л е н ы с о в е т а : В. А. Волкова, Л. А. Дайбова, Е. М. Маковка, А. В. Моисеев, Е. М. Сорочинская, В. В. Сергеев, С. В. Щепкин С о с т а в и т...»

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Биологический факультет Кафедра физиологии и биохимии растений ФОТОСИНТЕЗ Методические рекомендации к лабораторным занятиям, задания для самостоятельной работы и контроля знаний студентов МИНСК 2003 УДК 581.132(075.8) ББК 28. 57.я73 К30 А в т о р-с о с т а в и т е л ь: Л. В. Кахнович Рецензенты: доктор биологических наук, профессор Н. Г. Аверина; кандидат биологических наук, доцент Н. М. Орел Фотосинтез: Методические рекомендации к лабораторным занятиям,...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Рязанский Государственный Университет им. С.А. Есенина Утверждено на заседании кафедры экологии и природопользования Протокол № от.г. Зав. каф. д-р с.-х. наук, проф. Е.С. Иванов Антэкология Программа для специальности Экология - 013100 Естественно-географический факультет, Курс 4, семестр 1. Всего часов (включая самостоятельную работу): 52 Составлена: Е.С....»

«ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ, СТАТИСТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ББК 65.9 (2) 32 ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА Пятова Ольга Федоровна, канд. экон. наук, доцент кафедры Статистика и экономический анализ ФГОУ ВПО Самарская государственная сельскохозяйственная академия. 446442, Самарская обл., п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2. Тел.: 8(84663)46-4-48. Ключевые слова: средний класс, среднедушевые доходы, медианный доход. В статье представлено отличие...»


 
© 2013 www.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.